Architekci innowacyjności - Paddy Miller,Thomas Wedell-Wedellsborg

Architekci innowacyjności

0,0

Większość firm uważa wprowadzanie innowacji za dodatkowy element swojej działalności operacyjnej. Pracowników wysyła się wprawdzie na wyjazdy, gdzie z dala od firmy mogą czerpać inspirację z ciekawych wykładów i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez nienaturalnie entuzjastycznych trenerów, aby jak tylko wrócą do pracy, ponownie wpaść w codzienną rutynę.

 

Eksperci w dziedzinie zarządzania innowacją - Paddy Miller i Thomas Wedell-Wedellsborg - proponują inne, lepsze podejście. Zalecają, aby liderzy podjęli się roli „architekta innowacyjności”, którego zadaniem jest stworzenie w organizacji ekosystemu skłaniającego pracowników do codziennego przejawiania pięciu podstawowych zachowań innowacyjnych. Jednym słowem, jest to książka o zapewnieniu stanu „innowacyjności na co dzień”, w którym szeregowi pracownicy - w księgowości, marketingu czy w dziale sprzedaży – zyskają szansę wdrażania innowacji w sposób trwały i systemowy. Zamiast organizować burze mózgów, konkursy na pomysły czy firmowe wyjazdy, które rzadko przynoszą spodziewane efekty, liderzy powinni tak kierować swoimi pracownikami, by „pięć podstawowych zachowań sprzyjających innowacyjności” – koncentracja, kontakt, modyfikacja, selekcja oraz dyplomacja, a także szóste, wytrwałość - stały się ich codziennym nawykiem.

 

Książka Architekci innowacyjności, przywołując przykłady zaczerpnięte z działalności światowych korporacji, takich jak Pfizer, Index Ventures, Lonza, Go Travel, Prehype, DSM itd., wskazuje drogę prowadzącą do zaszczepienia innowacyjności w DNA miejsca pracy.

 

A zatem – odwołajcie wyjazdy, czytajcie Architektów innowacyjności - i sprawcie, by innowacje stały się jądrem waszej działalności biznesowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj

Tytuł ory­gi­nal­ny:

In­no­va­tion As Usu­al

How To Help Your Pe­ople Bring Gre­at Ide­as To Life

Przekład:

Ju­sty­na Jan­nasz

Przekład i kon­sul­ta­cja języ­ko­wa:

Je­rzy Cieśliński

Re­dak­cja:

Elżbie­ta So­bo­lew­ska

Pro­jekt okładki:

Mi­chał Duława

Fo­to­gra­fia:

Co­py­ri­ght © by Car­les Ro­dri­gu­ez Ma­rin

Co­py­ri­ght © 2013 Pad­dy Mil­ler and Tho­mas We­dell-We­dellsborg

Pu­bli­shed by ar­ran­ge­ment with Ha­rvard Bu­si­ness Re­view Press

Po­lish trans­la­tions Co­py­ri­ght © 2014 by Stu­dio Emka

Wszel­kie pra­wa, włącznie z pra­wem do re­pro­duk­cji tekstów w całości lub w części, w ja­kiej­kol­wiek for­mie – za­strzeżone.

Wszel­kich in­for­ma­cji udzie­la:

Wy­daw­nic­two Stu­dio EMKA

ul. Królo­wej Al­do­ny 6, 03-928 War­sza­wa

tel./fax 22 628 08 38, 616 00 67

wy­daw­nic­two@stu­dio­em­ka.com.pl

www.stu­dio­em­ka.com.pl

ISBN 978-83-64437-05-2

Skład i łama­nie: An­ter Po­li­gra­fia

www.an­ter.waw.pl

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Virtualo Sp. z o.o.

Dla
Sary, Mar­jo­rie, Git­ty i Hen­ri­ka

Ar­chi­tek­ci in­no­wa­cyj­ności – książka god­na po­le­ce­nia

Au­to­rzy pro­po­nują nie­zwy­kle pociągającą wizję wy­so­ko skon­cen­tro­wa­nej in­no­wa­cyj­ności oraz wyjaśniają, jak li­de­rzy do­wol­ne­go szcze­bla mogą stać się ar­chi­tek­ta­mi oto­cze­nia i spra­wić, by in­no­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność stały się ele­men­ta­mi co­dzien­nej pra­cy.

– Lise Kin­go, wi­ce­pre­zes wy­ko­naw­czy, Novo Nor­disk A/S

W na­szym zmie­niającym się świe­cie ru­ty­na w pra­cy nie jest re­ceptą na suk­ces. Do­brze pojęta in­no­wa­cyj­ność na­to­miast, owszem. Książka Ar­chi­tek­ci in­no­wa­cyj­ności in­spi­ru­je i pro­po­nu­je prak­tycz­ne po­dejście do bu­do­wa­nia tego ro­dza­ju kul­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej, zachęcając za­ra­zem do po­dejmowania in­no­wa­cyj­nych za­cho­wań.

– Jan Mat­ts­son, dy­rek­tor wy­ko­naw­czy, UNOPS

Ar­chi­tek­ci in­no­wa­cyj­ności to fan­ta­stycz­na lek­tu­ra, która wpro­wa­dza w sztukę kie­ro­wa­nia ze­społem w taki sposób, by pra­cow­ni­cy kon­cen­tro­wa­li uwagę na in­no­wa­cjach, wy­bie­ra­li do­bre po­mysły, a także wy­trwa­li we wpro­wa­dzaniu ich w pra­cy. To kom­plek­so­wy, prak­tycz­ny podręcznik dla każdego me­nedżera.

– Na­ray­ana Mur­thy, założyciel
oraz wie­lo­let­ni pre­zes In­fo­sys Li­mi­ted

Je­den po­mysł może zmie­nić cały świat, po­dob­nie jak kon­te­ne­ry­za­cja zmie­niła ob­li­cze świa­to­we­go trans­por­tu. Przyszłość każdej or­ga­ni­za­cji zależy od jej zdol­ności do in­we­sto­wa­nia w nie­po­zor­nie wyglądające idee, które są w sta­nie stwo­rzyć swój własny mo­ment kon­te­ne­ry­za­cji. Ta książka za­wie­ra ja­sne wskazówki, jak to osiągnąć.

– Mi­cha­el Pram Ra­smus­sen, prze­wod­niczący,
A.P. Møller-Ma­ersk A/S

Książka ta tchnie opty­mi­zmem, uka­zu­je możliwości i za­pew­nia re­ali­stycz­ny szkie­let, na którym można zbu­do­wać sprzy­jające zwy­cięstwom in­no­wa­cyj­ne oto­cze­nie.

– Rory Simp­son, główny dy­rek­tor ds. na­ucza­nia, Te­lefónica Gro­up

Ta książka do­ty­czy idei, której czas właśnie nad­szedł. To wy­bit­nie prak­tycz­ny po­rad­nik prze­ku­wa­nia in­no­wa­cyj­nych po­mysłów w suk­ces biz­ne­so­wy.

– Vi­jay Go­vin­da­ra­jan, pro­fe­sor, Tuck Scho­ol of Bu­si­ness,
Dart­mo­uth Col­le­ge; au­tor be­st­sel­le­ra Re­ver­se In­no­va­tion

Książka Ar­chi­tek­ci in­no­wa­cyj­ności po­ka­zu­je, jak spra­wić, by in­no­wa­cje po­ja­wiały się w two­im ze­spo­le jako coś zwy­czaj­ne­go. Pełna treści i fa­scy­nująca lek­tu­ra.

– Jor­gen Vig Knud­storp, dy­rek­tor zarządzający The Lego Gro­up

Książka Ar­chi­tek­ci in­no­wa­cyj­ności pełna jest wiel­kich idei oraz prak­tycz­nych po­rad kie­ro­wa­nych do przyszłych in­no­wa­torów. To wspa­niały prze­wod­nik dla osób, które chcą po­pra­wiać ten świat.

– Jes­si­ca Jac­kley, współzałożyciel­ka Kiva,
ven­tu­re part­ner w fun­da­cji Col­la­bo­ra­ti­ve Fund

Od daw­na szu­kałem ta­kiej książki! Ar­chi­tek­ci in­no­wa­cyj­ności opi­su­je łatwy do wpro­wa­dze­nia pro­ces zarządza­nia in­stynk­ta­mi in­no­wa­tor­ski­mi, które drze­mią w pra­cow­ni­kach two­jej fir­my.

– Ja­cob Holm, pre­zes i dy­rek­tor zarządzający Fritz Han­sen A/S

Au­to­rzy po­ka­zują, iż nie jest prawdą, ja­ko­by in­no­wa­cje nie mogły stać się co­dzien­nym obo­wiązkiem li­de­ra. Jest to książka pełna żywych przykładów i wspa­niałych po­mysłów tak­tycz­nych, za­pew­niających każdemu li­de­ro­wi w or­ga­ni­za­cji możliwość kon­se­kwent­ne­go wcie­la­nia w życie fa­scy­nujących, no­wych idei. Świet­na lek­tu­ra.

– Frans Jo­hans­son, OFO, The Me­di­ci Gro­up,
au­tor The Me­di­ci Ef­fect oraz The Click Mo­ment

Jeżeli zmęczyło Cię czy­ta­nie o in­no­wa­cjach jako o czymś nie­kon­kret­nym i nie­uchwyt­nym, jeżeli chcesz, by two­je działania zaczęły przy­no­sić re­zul­ta­ty dzięki ro­bie­niu cze­goś no­we­go, oto książka dla Cie­bie.

– Jo­er­gen Bra­den­fleth, dy­rek­tor stra­te­gicz­ny
w Mi­cro­soft In­ter­na­tio­nal, pre­zes Sym­bian

DE­FI­NI­CJE

IN­NO­WA­CJA

Two­rze­nie re­zul­tatów dzięki ro­bie­niu cze­goś no­we­go

AR­CHI­TEKT IN­NO­WA­CYJ­NOŚCI

Oso­ba, która in­spi­ru­je swo­ich lu­dzi do in­no­wa­cyj­ności, zmie­nia śro­do­wi­sko, w którym pra­cują

Wstęp

In­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka, in­no­wa­cyj­ne usługi, in­no­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, in­no­wa­cyj­na edu­ka­cja, in­no­wa­cyj­na kul­tu­ra kor­po­ra­cyj­na… In­no­wa­cyj­ność jest od­mie­nia­na przez wszyst­kie przy­pad­ki. Nadal jed­nak dla wie­lu z nas po­zo­sta­je pojęciem abs­trak­cyj­nym, co więcej, nie­rzad­ko ko­jarzącym się ra­czej z po­trzebą po­li­tyczną niż z rze­czy­wistą ko­niecz­nością eko­no­miczną. Tym­cza­sem naj­wyższa już pora uczy­nić pojęcie in­no­wa­cyj­ności czymś na­ma­cal­nym, fe­no­me­nem wi­docz­nym nie tyl­ko w da­nych sta­ty­stycz­nych, ale przede wszyst­kim od­noszącym się do rze­czy­wistych wy­zwań związa­nych z za­sto­so­wa­niem nowości i wy­ników prac ba­daw­czo-roz­wo­jo­wych w prak­ty­ce biz­ne­so­wej. Jak wie­my, prak­ty­ka czy­ni mi­strza. Trze­ba za­tem bez­u­stan­nie po­dej­mo­wać próby, mając świa­do­mość, że mogą nie przy­nieść ocze­ki­wa­ne­go re­zul­ta­tu. Porażka jest bo­wiem skarb­nicą wie­dzy, acz­kol­wiek nam, Po­la­kom, z wiel­kim tru­dem przy­cho­dzi przyjąć to do wia­do­mości1. W tym względzie na­sza men­tal­ność jest inna niż choćby Izra­el­czyków, zwa­nych na­ro­dem start-upów2, a Pol­ska różna od Stanów Zjed­no­czo­nych, gdzie nie­po­wo­dze­nie w re­ali­za­cji jed­ne­go pro­jek­tu nie zraża in­we­storów pry­wat­nych do po­now­ne­go ulo­ko­wa­nia pie­niędzy w ko­lejną, nową ini­cja­tywę tego sa­me­go po­mysłodaw­cy. Uczmy się za­tem od prak­tyków. War­to po­ka­zać in­no­wa­cyj­ność na kon­kret­nych – spraw­dzo­nych przez in­nych – przykładach.

Pol­ska nie jest po­strze­ga­na jako li­der prak­tyk in­no­wa­cyj­nych, mimo że Po­laków ce­chu­je kre­atyw­ność, a ab­sol­wen­ci wyższych uczel­ni co­raz częściej uważają in­no­wa­cyj­ność fir­my za klu­czo­wy czyn­nik ich własne­go roz­wo­ju i biorą ją pod uwagę przy po­szu­ki­wa­niu miej­sca pra­cy3. W ran­kin­gach eu­ro­pej­skich je­steśmy kla­sy­fi­ko­wa­ni w gru­pie ma­ru­derów, wraz z państwa­mi, które znacz­nie później dołączyły do UE4. Gdy­byśmy chcie­li wyciągać wnio­ski wyłącznie z in­for­ma­cji po­chodzących z EU In­no­va­tion Sco­re­bo­ard, do­szli­byśmy do prze­ko­na­nia, że od cza­su ak­ce­sji jest co­raz go­rzej. In­a­czej niż cho­ciażby w Es­to­nii, która po­przez prze­myślany sys­tem re­gu­la­cyj­ne­go i fi­nan­so­we­go wspie­ra­nia in­no­wa­cyj­ności5 sku­tecz­nie zachęca do współpra­cy świat na­uki i biz­ne­su.

Wy­da­wałoby się, że państwa z tego sa­me­go blo­ku, mające za sobą po­dob­ne doświad­cze­nia po­li­tycz­ne i go­spo­dar­cze, po­win­ny w po­dob­nym tem­pie nad­ra­biać za­ległości w bu­do­wa­niu go­spo­da­rek opar­tych na wie­dzy. A jed­nak jest in­a­czej. Ma­te­ria jest skom­pli­ko­wa­na, gdyż wie­lo­aspek­to­wa. Na in­no­wa­cyj­ność składają się czyn­ni­ki kul­tu­ro­we, eko­no­micz­ne, so­cjo­lo­gicz­ne, geo­gra­ficz­ne. Oka­zu­je się, że na­wet na­sza na­ro­do­wa kre­atyw­ność – jeśli nie zo­sta­nie pra­widłowo ukie­run­ko­wa­na – może za­bi­jać in­no­wa­cyj­ność.

Au­to­rzy Ar­chi­tektów in­no­wa­cyj­ności nie dają go­to­wej re­cep­ty na suk­ces. Robią więcej. Spro­wa­dzają abs­trak­cyj­ne pojęcie in­no­wa­cyj­ności do prak­tycz­nych, co­dzien­nych czyn­ności. Prze­myślnie sto­so­wa­ne wskazówki, spraw­dzo­ne w rze­czy­wi­stym śro­do­wi­sku biz­ne­so­wym – po­zor­nie tak prze­cież oczy­wi­ste – mogą wy­zwo­lić w na­szych ze­społach uśpio­ne pokłady kon­struk­tyw­nej kre­atyw­ności, jakże po­trzeb­nej w glo­bal­nej go­spo­dar­ce, w której prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­ne osiąga się dzięki no­wej, ale już sto­so­wa­nej na ryn­ku wie­dzy.

Zmierz­my się z prak­tyczną in­no­wa­cyj­nością dzięki tej fa­scy­nującej lek­tu­rze! Zo­stańmy ar­chi­tek­ta­mi in­no­wa­cji w na­szych or­ga­ni­za­cjach.

Mag­da­le­na Bur­nat Mi­kosz

Part­ner, Li­der Ze­społu R&D and Go­vern­ment In­cen­ti­ves w Eu­ro­pie Środ­ko­wej, De­lo­it­te