ebook Anestezjologia i intensywna terapia -

Anestezjologia i intensywna terapia

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    PZWL

  • Format:MOBI + EPUB
Jest to podręcznik z dziedziny anestezjologii, który zawiera podstawy anestezjologii ogólnej i szczegółowej. Książka jest adresowana do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.Autorzy 2 Przedmowa 5 ROZDZIAŁ 1. ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆJanusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz 13 ROZDZIAŁ 2. CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGIITadeusz Szreter 20 Anestezjologia jako specjalność medyczna 20 Znieczulenie ogólne (anestezja) 20 Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa 21 Intensywna terapia 21 Doraźna pomoc 23 Śmierć pnia mózgu 23 Leczenie bólu 24 Organizacja postępowania anestezjologicznego 24 Miejsce pracy anestezjologa (stanowisko znieczulenia) 25 Wyposażenie stanowiska anestezjologicznego 26 Organizacja pracy w sali operacyjnej 27 Świadoma zgoda na znieczulenie 28 Zadania anestezjologa poza salą operacyjną 28 Pozycja anestezjologii i anestezjologa 29 Anestezjologia jako specjalność 30 Perspektywy dalszego rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii 30 ROZDZIAŁ 3. PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZNIECZULENIAAnna Żołnowska 32 Ocena stanu chorego 32 Wywiad 33 Badanie fizykalne 33 Badania dodatkowe 33 Ocena ryzyka anestezjologicznego 34 Wybór metody znieczulenia 35 Uzyskanie zgody chorego na postępowanie anestezjologiczne 36 Premedykacja 36 Cel premedykacji 37 Droga podania leków 37 Czas podania leków 37 Rodzaj leków 37 Dodatkowe informacje dla chorego 38 ROZDZIAŁ 4. LEKI STOSOWANE W ANESTEZJOLOGIIAnna Dyaczyńska-Herman, Zbigniew S. Herman 40 Środki znieczulające ogólnie 40 Wziewne środki znieczulające ogólnie 41 Dożylne środki znieczulające ogólnie 49 Neuroleptanalgezja i jej odmiany 57 Środki znieczulające miejscowo 60 Lidokaina 61 Bupiwakaina 62 Postępowanie w zwalczaniu działań niepożądanych i toksycznych 62 Środki zwiotczające mięśnie prążkowane 63 Środki zwiotczające działające przez depolaryzację 65 Niedepolaryzujące środki zwiotczające 66 Leki stosowane w chorobach układu krążenia 67 Leki wpływające na naczynia krwionośne 67 Leki wpływające na mięsień sercowy 73 Leki stosowane w zaburzeniach przewodzenia 77 Leki neuroleptyczne 77 Leki przeciwwymiotne 79 ROZDZIAŁ 5. ZASADY PROWADZENIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGOJanusz Andres 82 Anestezjologia i intensywna terapia jako specjalność medyczna 82 Ryzyko znieczulenia 82 Przygotowanie do indukcji znieczulenia 83 Wprowadzenie do znieczulenia – indukcja 84 Podtrzymywanie znieczulenia 85 Budzenie pacjenta 85 Metody utrzymywania drożności dróg oddechowych 86 Bezprzyrządowe sposoby udrożniania dróg oddechowych 86 Przyrządowe sposoby udrożniania dróg oddechowych 92 ROZDZIAŁ 6. APARATURA ANESTEZJOLOGICZNATadeusz Szreter 109 Ogólna charakterystyka aparatury anestezjologicznej 109 Koncepcja stanowiska znieczulenia 109 Aparat do znieczulenia 110 Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem operacyjnym 111 Respirator operacyjny 113 Respirator wyposażony w urządzenia do podawania anestetyków 113 Wyposażenie dodatkowe 114 Monitorowanie 114 Personel 117 System zbierania i transmisji danych 117 Składniki systemu 118 Zasady organizacji stanowiska anestezjologicznego 118 Ryzyko znieczulenia 119 Karta znieczulenia i dokumentacja 120 Sprzęt do resuscytacji 121 Utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta podczas operacji 121 Urządzenia do infuzji i przetaczania krwi 122 Sprzęt jednorazowy 122 Dostępy donaczyniowe 122 Zespół techniczny 122 Warunki pracy aparatury medycznej (atest, naprawy, serwisy) 122 Tendencje w przyszłości 123 Symulatory 123 ROZDZIAŁ 7. ZNIECZULENIE PRZEWODOWEJerzy Garstka 125 Podział znieczulenia przewodowego oparty na anatomicznym miejscu działania środka 125 Znieczulenie centralne 126 Postępowanie przed znieczuleniem przewodowym 127 Znieczulenie nasiękowe (infiltracyjne) 127 Odcinkowe znieczulenie dożylne 127 Analgezja doopłucnowa 129 Blokada splotu ramiennego 132 Znieczulenie zewnątrzoponowe 137 Znieczulenie krzyżowe 143 Znieczulenie podpajęczynówkowe (rdzeniowe) 145 Złożone znieczulenie zewnątrzoponowo-podpajęczynówkowe 148 ROZDZIAŁ 8. SEDACJA I NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNYAndrzej Kübler 149 Wskazania do zastosowania monitorowanego nadzoru anestezjologicznego (MNA) 150 Przygotowanie chorych do MNA 151 Monitorowanie chorego podczas MNA 152 Monitorowanie funkcji organizmu 152 Monitorowanie głębokości sedacji 152 Leki stosowane podczas MNA 153 Sedacja kontrolowana przez pacjenta (PCS) 155 Korzyści i ryzyko MNA 156 ROZDZIAŁ 9. SPECJALNE PROBLEMY ANESTEZJOLOGICZNETadeusz Szreter, Bogdan Kamiński 157 Znieczulenie dzieci 157 Ryzyko znieczulenia 157 Przygotowanie do znieczulenia 158 Premedykacja 159 Wybór metody znieczulenia 160 Wprowadzenie do znieczulenia (indukcja) 160 Układy anestetyczne 161 Znieczulenie podtrzymujące 161 Okres budzenia 161 Inne zadania anestezjologa podczas operacji 162 Wyposażenie stanowiska do znieczulenia 162 Znieczulenie w położnictwie 165 Analgezja porodu drogami fizjologicznymi 166 Znieczulenie do cięcia cesarskiego 167 Znieczulenie kobiet ciężarnych w stanie zagrożenia 168 Powikłania znieczulenia porodu 169 Resuscytacja noworodka 169 Inne operacje wykonywane u kobiety ciężarnej 169 Znieczulenie na oddziale dziennym 169 Zasady kwalifikacji i dyskwalifikacji pacjentów do znieczulenia na oddziale dziennym 170 Dobór środków do znieczulenia na oddziale dziennym 171 Zasady monitorowania pacjenta na oddziale dziennym 172 Opieka nad pacjentem po znieczuleniu na oddziale dziennym i kryteria wypisu 172 ROZDZIAŁ 10. POWIKŁANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I PRZEWODOWEGOAndrzej Nestorowicz 173 Powikłania znieczulenia ogólnego 173 Układ oddechowy 173 Układ krążenia 184 Układ nerwowy 190 Układ mięśniowy 192 Inne powikłania znieczulenia ogólnego 194 Powikłania znieczulenia przewodowego 195 Układ oddechowy 195 Układ krążenia 196 Układ nerwowy 196 Inne powikłania znieczulenia przewodowego 198 Powikłania alergiczne w anestezjologii 199 ROZDZIAŁ 11. POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE NA ODDZIALE POOPERACYJNYMWojciech Gaszyński 202 Idea i zasady tworzenia oddziałów pooperacyjnych 202 Lokalizacja, personel, wyposażenie 202 Istotne wiadomości o chorym, zabiegu i znieczuleniu 203 Monitorowanie czynności życiowych 204 Leczenie bólu pooperacyjnego 205 Poglądy na temat postępowania 205 Pooperacyjna niewydolność oddechowa 206 Tlenoterapia na oddziale pooperacyjnym 207 Respiratory na oddziale pooperacyjnym 207 Intensywna terapia w okresie pooperacyjnym 207 Wahania ciśnienia tętniczego 207 Badania dodatkowe 208 Bilans płynów po zabiegu operacyjnym 209 Drenaż opłucnowy 209 Kaniulacja naczyń 210 Przetaczanie środków krwiopochodnych 210 Postępowanie przeciwzakrzepowe 211 Wymioty pooperacyjne 212 Podsumowanie 212 ROZDZIAŁ 12. PODSTAWY RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJWojciech Gaszyński 214 Resuscytacja-reanimacja 214 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 214 Podstawowe czynności podtrzymywania życia – BLS 215 Zaawansowane czynności podtrzymywania życia – ACLS 219 Rozstrzygające czynności przedłużania życia 223 Kryteria zakończenia reanimacji 224 Czynniki zwiększające szanse przeżycia pacjenta 224 ROZDZIAŁ 13. ZADANIA ANESTEZJOLOGA POZA SALĄ OPERACYJNĄ. CIĘŻKIE ZABURZENIA STANU OGÓLNEGO U CHORYCH NIE OPEROWANYCHAndrzej Kübler 226 Masywny zator tętnicy płucnej 226 Objawy 226 Badania dodatkowe 227 Leczenie 227 Ostra astma oskrzelowa 228 Objawy 228 Badania dodatkowe 229 Leczenie ostrego ataku astmy oskrzelowej 229 Wstrząs kardiogenny 232 Objawy 232 Leczenie 233 Ostra niewydolność nerek 235 Objawy 236 Badania dodatkowe 236 Leczenie 237 Śmierć mózgu i postępowanie z dawcą narządów 239 Definicja i rozpoznanie śmierci mózgowej 239 Postępowanie z dawcą narządów 240 ROZDZIAŁ 14. PODSTAWY DIAGNOSTYKI I LECZENIE BÓLU PRZEWLEKŁEGOMarian Kuś 244 Ból w życiu człowieka 244 Definicja bólu 244 Doświadczenie bólowe 245 Rola bólu w życiu osobniczym 245 Ból ostry a ból przewlekły 245 Nocycepcja 246 Patologiczne objawy czuciowe towarzyszące bólowi 247 Rodzaje bólu 248 Lokalizacja bólu 249 Endogenne układy antynocyceptywne 249 Ocena kliniczna chorego z bólem przewlekłym 249 Zasady i technika leczenia bólu przewlekłego 250 Farmakoterapia 251 Blokady układu nerwowego 256 Niefarmakologiczne techniki leczenia bólu przewlekłego 257 Metody psychologiczne 258 Ważniejsze zespoły bólu przewlekłego 258 Ból w chorobie nowotworowej 258 Bóle twarzy 260 Inne zespoły bólu neuropatycznego 261

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj