ebook Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów - Anna Bielska,Adrianna Kupidura,Radosław Rogoziński

Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów

Tom II serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni obszarów wiejskich. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zmieniane jest przeznaczenie gruntów rolnych, które następnie są wyłączane z produkcji rolnej w celu rozwijania innych form zagospodarowania, co może powodować liczne konflikty. Prezentowana monografia przedstawia uwarunkowania środowiskowe, które należy rozważyć przed podjęciem takich decyzji. Autorzy omówili je dla obszaru konkretnej gminy. Zaprezentowane analizy warunków geologicznych, hydrogeologicznych, glebowych i krajobrazowych mogą być jednak traktowane jako wzorzec w innych opracowaniach planistycznych. Monografia może być wykorzystywana przez praktyków planowania przestrzennego i studentów różnych kierunków studiów (gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, administracja, geografia, geodezja i kartografia i inne).1. Wstęp | 7 2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce | 8 2.1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 8 2.2. Opracowania ekofizjograficzne | 13 2.3. Warunki geologiczne w opracowaniach planistycznych | 16 2.4. Warunki glebowe w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 18 2.4.1. Źródła danych o warunkach glebowych | 18 2.4.2. Wyznaczenie terenów pod zabudowę | 22 2.4.3. Wyznaczenie obszarów do zalesienia | 24 2.4.4. Ochrona gruntów rolnych i leśnych | 25 2.4.5. Wyznaczenie obszarów przeznaczonych na rekreację | 26 2.5. Krajobrazowe uwarunkowania kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich | 27 2.5.1. Krajobraz obszarów wiejskich w polityce Unii Europejskiej | 28 2.5.2. Wpływ koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju na kształtowanie przestrzeni obszarów wiejskich | 28 2.5.3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami przestrzennymi obszarów wiejskich | 29 3. Charakterystyka obszaru badań | 30 4. Analiza warunków geologicznych w opracowaniach planistycznych | 32 4.1. Gmina Cegłów na tle mezoregionów fizyczno-geograficznych Polski | 32 4.2. Ukształtowanie powierzchni terenu | 32 4.3. Budowa geologiczna | 33 4.3.1. Paleogen | 33 4.3.2. Neogen | 34 4.3.3. Paleogen + neogen | 34 4.3.4. Czwartorzęd | 34 4.4. Tektonika, rzeźba podłoża czwartorzędu i glacitektonika | 39 4.5. Zmiany budowy geologicznej | 40 5. Analiza warunków glebowych w opracowaniach planistycznych | 41 5.1. Metodyka badań | 41 5.2. Analiza jakości i szczegółowości danych o warunkach glebowych wykorzystywanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | 41 5.3. Weryfikacja warunków glebowych zawartych w opracowaniach planistycznych z bazą danych o glebach | 42 5.4. Opracowanie propozycji jakości, szczegółowości i konieczności uwzględniania danych dotyczących warunków glebowych na potrzeby opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 45 6. Analiza i ocena estetycznych aspektów krajobrazu wsi na potrzeby opracowania planów rozwoju obszarów wiejskich | 46 6.1. Analiza i ocena krajobrazu wizualnego przy wykorzystaniu metody krzywej wrażeń Wejcherta | 46 7. Podsumowanie | 48 Bibliografia | 52 Załączniki | 55

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj