ebook Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa - Paweł Mielcarz,Paweł Paszczyk

Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Podstawą funkcjonowania każdej firmy jest tworzenie wartości dla właścicieli. Dlatego idea zarządzania wartością przedsiębiorstwa zdobywa coraz większą popularność w praktyce gospodarczej. W myśl tej koncepcji, podejmowanie każdej decyzji, zarówno o znaczeniu strategicznym, jak i operacyjnym, musi być ukierunkowane na maksymalizację przyszłych korzyści ekonomicznych. Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces strategii zarządzania przez wartość jest właściwy dobór realizowanych przedsięwzięć. O ile dobrze dobrany projekt inwestycyjny może pchnąć organizację na nowe tory rozwojowe, o tyle podjęcie błędnych decyzji prowadzi często nie tylko do destrukcji wartości dla właścicieli, ale nawet do upadłości firmy. Uniknięcie takiej sytuacji wymaga kompleksowego podejścia do analizy realizowanych przedsięwzięć. Celem autorów było wyjście naprzeciw potrzebom tej grupy finansistów, którzy odpowiadają właśnie za proces analizy finansowej projektów inwestycyjnych. Książka ma przede wszystkim charakter aplikacyjny, jest oparta na doświadczeniu doradczym autorów, a równocześnie jest osadzona w klasycznej teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Każdy poruszany problem jest ilustrowany przykładem lub studium przypadku. Dzięki temu czytelnik ma możliwość przeanalizowania sposobów wykorzystania opisywanych narzędzi w praktyce. Wszystkie prezentowane przykłady są także dostępne w formie modeli w plikach MS Excel na stronie www.analizyinwestycji.pl. Publikacja jest adresowana do praktyków zajmujących się profesjonalnie analizą projektów inwestycyjnych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów i wyceny, studentów starszych lat kierunków ekonomicznych oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych.Wprowadzenie 7 1. Zagadnienia wstępne 11 1.1. Zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych 11 1.2. Klasyfikacja projektów inwestycyjnych 17 2. Podstawy oceny opłacalności projektów inwestycyjnych 20 2.1. Charakterystyka głównych metod oceny projektów inwestycyjnych 20 2.2. Ocena przydatności głównych metod analizy projektów inwestycyjnych w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw 23 2.3. Ograniczenia metody IRR 32 2.4. Zasady ujmowania inflacji w ocenie projektów inwestycyjnych 37 2.5. Ryzyko a oczekiwana stopa zwrotu z kapitału własnego 39 2.6. Podnoszenie wartości firmy przez akceptację projektów o ujemnej wartości NPV – wyjątki 45 3. Zasady kalkulacji przepływów przyrostowych w procesie analizy finansowej projektów inwestycyjnych 49 3.1. Zasady kalkulacji przychodów oraz kosztów przyrostowych 49 3.2. Przepływy przyrostowe z tytułu realizacji projektu a transfery wewnętrzne 52 3.3. Problem ujmowania podatków 55 3.4. Zasady ujmowania wartości nakładów w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych 55 3.5. Zasady kalkulacji wartości rezydualnej 60 4. Wybór optymalnej techniki kalkulacji NPV: FCFF, EVA czy FCFE? 64 4.1. Techniki kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych oraz stóp dyskontowych w szacowaniu NPV i IRRFCFF, FCFE i EVA 64 4.2. Uzgodnienie kalkulacji NPV za pomocą różnych technik obliczeniowych 69 4.3. Dlaczego nie należy stosować metody FCFE w ocenie projektów inwestycyjnych? 76 4.4. Dlaczego nie należy stosować WACC projektowego w kalkulacji NPV? 81 4.5. FCFF, EVA, FCFE – zakres stosowania, podsumowanie 82 5. Bezwzględna ocena racjonalności projektów inwestycyjnych 84 5.1. Projekty rozwojowe 84 5.2. Projekty racjonalizatorskie 99 5.3. Projekty odtworzeniowe 106 5.4. Projekty odtworzeniowo-rozwojowo-racjonalizatorskie 115 6. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych 119 6.1. Ograniczenia metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych 120 6.2. Analiza wrażliwości 124 6.3. Symulacja Monte Carlo 127 6.4. Klasyczna analiza scenariuszowa 130 7. Analiza wpływu opcji elastycznego reagowania na wartość projektów 135 7.1. Charakterystyka opcji realnych 135 7.2. Szacowanie wartości opcji realnych na podstawie drzew decyzyjnych 146 7.3. Uwarunkowania metodyczne szacowania wartości opcji realnych na podstawie narzędzi wyceny opcji finansowych 163 8. Wycena opcji realnych za pomocą dwumianowego modelu wyceny opcji finansowych – analizy przypadków 184 8.1. Analiza przypadku 1. Wycena projektu inwestycyjnego z wartościowymi opcjami porzucenia i rozwoju projektu 184 8.2. Analiza przypadku 2. Wycena projektu tworzącego opcje strategiczne z wartościową opcją porzucenia projektu na kolejnych etapach jego trwania 206 9. Selekcja projektów inwestycyjnych 214 9.1. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych 215 9.2. Selekcja projektów o różnych okresach ekonomicznego życia 220 9.3. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych i różnych okresach ekonomicznego życia 231 9.4. Wybór projektów charakteryzujących się różnym ryzykiem i stopami dyskontowymi 235 9.5. Podsumowanie metodyki selekcji projektów inwestycyjnych 235 Zakończenie 236 Bibliografia 237

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj