ebook Amortyzacja środków trwałych 2014 - Halina Garbacik

Amortyzacja środków trwałych 2014

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związanie z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także najczęściej spotykane problemy. Podaje również przykłady, jak dzięki amortyzacji zoptymalizować dochody oraz wysokość płaconych podatków. W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo informacje na temat, jak prawidłowo zakwalifikować środek trwały, ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną, ustalić wartość początkową środka trwałego oraz sposób amortyzowania go według różnych metod. Szczególny nacisk położony został na omówienie jednorazowej amortyzacji środków trwałych przez tzw. małych podatników oraz podmioty rozpoczynające działalność. Książka w przystępny sposób wyjaśnia zagadnienia dotyczące zakupu i sprzedaży oraz darowizn środków trwałych, w tym samochodów osobowych i ciężarowych, na gruncie ustaw o podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług. Przedstawione w niej zostały też zasady ujmowania operacji księgowych, dotyczących środków trwałych.ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne ROZDZIAŁ II ZASADY DOKONYWANIA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W OPARCIU O PRZYKŁADY KSIĘGOWAŃ W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 1. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji 3. Składniki majątku podlegające amortyzacji, od których odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów 4. Kwalifikacja środków trwałych ROZDZIAŁ III USTALENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ 1. Nabycie w drodze kupna – cena nabycia 2. Wycena podatnika 3. Wycena biegłego 4. Koszt wytworzenia 5. Środek trwały otrzymany w drodze darowizny 6. Współwłasność środka trwałego 7. Wartość początkowa od przekształcenia formy prawnej 8. Amortyzacja przedsiębiorstwa wniesionego w postaci aportu 9. Ulepszenie środka trwałego ROZDZIAŁ IV STAWKI ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH 1. Stawki z wykazu 2. Stawki z wykazu podwyższone 3. Stawki indywidualne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych 4. Amortyzacja programów komputerowych i innych wartości niematerialnych i prawnych ROZDZIAŁ V METODY DOKONYWANIA AMORTYZACJI 1. Metoda liniowa 2. Metoda degresywna 3. Środki trwałe używane sezonowo 4. Amortyzacja a leasing 5. Inwestycje w obcych środkach trwałych 6. Amortyzacja samochodu osobowego 7. Amortyzacja środków trwałych finansowanych przez PFRON 8. Amortyzacja środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania 9. Amortyzacja jednorazowa składników majątku zaliczanych do grupy 3-8 KŚT do kwoty 50.000 euro rocznie 10. Amortyzacja środków trwałych ujawnionych 11. Trwałe odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych ROZDZIAŁ VI ŚRODKI TRWAŁE A PODATEK VAT 1. Odliczenie podatku VAT przy zakupie i leasingu samochodu osobowego oraz innych pojazdów samochodowych 2. Odliczenie podatku VAT przy zakupie i leasingu samochodu ciężarowego 3. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku zakupu środków trwałych służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej 4. Sprzedaż środka trwałego przed upływem 5 lat 5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu ROZDZIAŁ VII NIETYPOWE ZDARZENIA GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z AMORTYZACJĄ. WYKORZYSTANIE AMORTYZACJI JAKO ŚRODKA OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ 1. Ewidencja kosztów zakupu budynku wraz z gruntem 2. Jak zoptymalizować amortyzację drogiego samochodu osobowego? 3. Ustalenie wartości początkowej i amortyzacja systemu informatycznego (programu komputerowego 4. Aktywowanie wartości początkowej środka trwałego używanego w działalności gospodarczej 5. Zmiany obowiązujące od 2013 roku ROZDZIAŁ VIII ZAKOŃCZENIE AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ROZDZIAŁ IX LIKWIDACJA FIRMY ROZDZIAŁ X TYPOWE OPERACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI AMORTYZACJI W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ROZDZIAŁ XI OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I PRAW MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ XII AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W KSIĘDZE HANDLOWEJ 1. Klasyfikacja środków trwałych w bilansie 2. Środki trwałe w ustawie o rachunkowości 3. Prawo wieczystego użytkowania gruntu w księgach rachunkowych 4. Typowe operacje księgowe 5. Księgowe ujęcie leasingu ROZDZIAŁ XIII NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA, DOTYCZĄCE AMORTYZACJI ROZDZIAŁ XIV AMORTYZACJA W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ XV AMORTYZACJA W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ROZDZIAŁ XVI WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH TABELA AMORTYZACYJNA NA ROK

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj