ebook Amor verborum nos unit -

Amor verborum nos unit

Publikacja stanowi zbiór tekstów poświęconych pamięci Profesora Sławomira Gali, współtwórcy łódzkiej szkoły dialektologii. Profesor Sławomir Gala przez ponad 40 lat był związany z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz z łódzkim środowiskiem naukowym, także jako przewodniczący Komisji Językoznawczej Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk. Bardzo cenił sobie możliwość współpracy z organizacjami pozauczelnianymi, służącymi nauce i jej upowszechnianiu. Był m.in. członkiem Komisji Dialektologicznej i Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, należał do Komisji Dialektologicznej międzynarodowego Komitetu Slawistycznego. W latach 2005–2006 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Przez ponad 25 lat związany był z Łódzkim Towarzystwem Naukowym, gdzie angażował się w wiele przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych i wydawniczych. W ostatnich latach pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, a także (od 2002 r.) – redaktora naczelnego czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”. W kręgu Jego głównych pasji naukowych leżały onomastyka i dialektologia, stąd tematyka niniejszego tomu, która stara się odzwierciedlać rozległość tych zainteresowań. Autorzy reprezentują, oprócz środowiska łódzkiego, ośrodki i filologie, z którymi Profesor często współpracował. Publikacja zyskała rekomendację PAN.Od redaktorów 7 Bibliografia prac Profesora Sławomira Gali 17 Edward BREZA, Niektóre rzadsze imiona męskie (V) 33 Marek CYBULSKI, O rzadkich średniopolskich formach adresatywnych 45 Feliks CZYŻEWSKI, uwagi o pograniczu językowym na przykładzie antroponimii południowego Podlasia 53 Stanisław DUBISZ, kategoria pokolenia w dialektologii 67 Stanisław GAJDA, Gwara a język literacki 79 Irena JAROS, O przydatności mikrotoponimów do badań słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie terenowych nazw przymiotnikowych) 89 Halina KUREK, Z głębokim żalem zawiadamiamy… – nekrolog jako dokument przemian współczesnej polszczyzny 99 Halina PELCOWA, Granice i pogranicza dialektologii i onomastyki 109 Roman SADZIŃSKI, „Dyglosja” mowy i pisma 121 Jan SOSNOWSKI, O imionach dwuczłonowych w historii języka polskiego i rosyjskiego 135 Piotr STALMASZCZYK, Deminutywa w języku irlandzkim oraz w irlandzkiej odmianie języka angielskiego 147 Krystyna SZCZEŚNIAK, Kalina oczyma slawisty etnolingwisty 155 Elżbieta UMIŃSKA-TYTOŃ, Nazwy osobowe ludności żydowskiej Działoszyna w XIX-wiecznych metrykach 167 Bogdan WALCZAK, Chrematonimia – najbardziej dziś dynamiczna kategoria nazewnicza 179 Bogusław WYDERKA, Przyczynek do opisu rozwoju śląskiego słownictwa gwarowego 185

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj