ebook Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych - Andrzej Hankała

Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych

Książka jest poświęcona jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej psychologii pamięci. W oparciu o bogatą literaturę przedmiotu autor poddaje wszechstronnym analizom aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji starając się oddać niezwykle złożony, interaktywny i dynamiczny charakter owej aktywności, zachodzącej w sposób wieloetapowy na różnych poziomach systemu poznawczego, angażującej zarówno wysoce zautomatyzowane procesy umysłowe, jak i skomplikowane, intencjonalnie inicjowane strategie przypominania. W książce zostały zaprezentowane również badania, które miały na celu poszerzenie wiedzy o dynamice przebiegu procesów umysłowych podczas wybiórczego swobodnego odtwarzania informacji słownych oraz badania wykorzystujące dane o dynamice przebiegu wybiórczego swobodnego odtwarzania dla rozwiązania istotnych problemów dotyczących mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci.Przedmowa 9 Wprowadzenie 11 Rozdział 1 – Wydobywanie informacji pamięciowych jako forma aktywności umysłu 19 1.1. Pojęcie umysłu w interpretacjach psychologicznych 19 1.2. Reprezentacje pamięciowe i systemy pamięci 35 1.3. Operacje umysłowe w procesach wydobywania informacji pamięciowych 44 1.3.1. Specyfika wydobywania informacji jako procesu umysłowego 45 1.3.2. Wydobywanie reproduktywne a wydobywanie rekonstruktywne 52 1.3.3. Wydobywanie odtwarzające a wydobywanie transferowe 57 1.3.4. Wydobywanie strategiczne a wydobywanie niestrategiczne 62 1.4. Mechanizmy kontroli i metakontroli umysłu nad procesami wydobywania informacji 69 1.4.1. Inicjacja wydobywania informacji 69 1.4.2. Procesy kontroli podczas wydobywania informacji 74 1.4.2.1. Kontrola wykonawcza 76 1.4.2.2. Kontrola metapoznawcza 85 Rozdział 2 – Wydobywanie niestrategiczne 99 2.1. Intencjonalne wydobywanie niestrategiczne 100 2.1.1. Wydobywanie ukierunkowane przez wskazówkę asocjacyjną 101 2.1.1.1. Wydobywanie bezpośrednie 101 2.1.1.2. Wydobywanie z udziałem struktur pośredniczących 117 2.1.1.2.1. Struktury naturalne 117 2.1.1.2.2. Struktury sztuczne 124 2.1.2. Wydobywanie ukierunkowane przez wskazówkę ekforyczną 127 2.1.3. Wydobywanie ukierunkowane przez wskazówkę kontekstualną 134 2.2. Nieintencjonalne wydobywanie niestrategiczne 138 Rozdział 3 – Wydobywanie strategiczne 151 3.1. Faza poprzedzająca poszukiwanie informacji 154 3.1.1. Wstępny opis (specyfikacja) poszukiwanych informacji 154 3.1.2. Decyzje (wybory) metapamięciowe 155 3.1.2.1. Wstępne monitorowanie zasobów pamięci lub podjęcie poszukiwań 155 3.1.2.2. Podjęcie poszukiwań lub wnioskowanie 160 3.1.2.3. Zastosowanie specyficznych strategii poszukiwania lub „aktywne oczekiwanie” 163 3.2. Faza poszukiwania informacji 165 3.2.1. Procedury (strategie) poszukiwania 165 3.2.1.1. Ustalenie kontekstu poszukiwania 165 3.2.1.2. Strategie przeszukiwania kontekstu 169 3.2.1.2.1. Strategie werbalne 169 3.2.1.2.2. Strategie wyobrażeniowe 172 3.2.1.2.3. Strategie epizodyczne 175 3.2.2. Metapoznawcza regulacja procesów poszukiwania informacji 178 3.2.2.1. Rola metapoznania w determinowaniu efektów i przebiegu poszukiwań 179 3.2.2.1. Niedoskonałości metapoznawczej regulacji procesów poszukiwania informacji 184 3.2.3. Rola procesów świadomie niekontrolowanych w poszukiwaniu informacji 190 3.2.3.1. Interakcja procesów świadomie kontrolowanych i niekontrolowanych 191 3.2.3.1.1. Korzystne efekty interakcji 192 3.2.3.1.2. Niekorzystne efekty interakcji 199 3.2.3.2. Poszukiwania zachodzące z wyłącznym udziałem procesów świadomie niekontrolowanych 203 3.2.3.2.1. Operacje umysłowe przebiegające podczas „aktywnego oczekiwania”-203 3.2.3.2.2. Spontaniczne wydobycie informacji – efekt „wystrzału” 206 3.3. Faza po wydobyciu poszukiwanej informacji 209 Rozdział 4 – Teoretyczne i metodologiczne podstawy własnych badań nad aktywnością umysłu w procesach wydobywania informacji 218 Rozdział 5 – Dynamika wybiórczego i niewybiórczego swobodnego odtwarzania 244 5.1. Bezpośredni kontekst teoretyczny badań i problem badawczy 244 5.2. Metoda 262 5.2.1. Osoby badane 262 5.2.2. Schemat badania 263 5.2.3. Materiał i procedura badania 263 5.3. Wyniki i interpretacje 266 Rozdział 6 – Dynamika wybiórczego swobodnego odtwarzania informacji o zróżnicowanej dyskryminatywności temporalnej 275 6.1. Bezpośredni kontekst teoretyczny badań, problem badawczy i hipoteza 275 6.2. Metoda 285 6.2.1. Osoby badane 285 6.2.2. Schemat badania 285 6.2.3. Materiał i procedura badania 286 6.3. Wyniki i interpretacje 287 Rozdział 7 – Dynamika wybiórczego swobodnego odtwarzania list skategoryzowanych wyrazów 295 7.1. Bezpośredni kontekst teoretyczny badań, problem badawczy i hipoteza 295 7.2. Metoda 305 7.2.1. Osoby badane 305 7.2.2. Schemat badania 306 7.2.3. Materiał i procedura badania 307 7.3. Wyniki i interpretacje 308 Podsumowanie 319 Bibliografia 323

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj