ebook Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom - Piotr Szukalski

Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom

Aktywne starzenie się to nic innego, jak zdolność ludzi do tego, aby mimo upływu lat wieść produktywne życie w sferze społecznej i gospodarczej. Oznacza to, że potrafią oni dokonywać elastycznych wyborów w zarządzaniu swoim czasem na przestrzeni życia – czasem poświęcanym na naukę, pracę, odpoczynek i zapewnienie opieki innym. Postulat aktywizacji rozpatrywany jest głównie w kontekście podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego, zarządzania wiekiem w miejscu pracy, podnoszenia kompetencji pracowników i dbałości o stan zdrowia. W niniejszej książce uwaga autorów została skoncentrowana na późniejszej fazie życia, zaś wszystkie zamieszczone opracowania łączy chęć określenia tych elementów życia społecznego, które zagrażają jak najdłuższemu utrzymaniu aktywności przez osoby starsze lub znajdujące się na przedpolu starości. Autorzy zwracają uwagę na różnorodne uwarunkowania polskiej starości i aktywności ludzi starych – prawne, instytucjonalne, społeczne. Opracowania te stanowią kontynuację badań prowadzonych przez Zespół do spraw Osób Starszych.Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Szukalski, Wprowadzenie 7 Piotr Szukalski, Osoby starsze na rynku pracy. Przejawy gorszego traktowania 11 Barbara Szatur-Jaworska, Aktywność osób starszych w sferze publicznej 29 Barbara Szatur-Jaworska, Bezpieczeństwo socjalne osób starszych w Polsce. Zakres i poziom ochrony 44 Piotr Szukalski, Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich 70 Małgorzata Halicka, Przemoc wobec osób starszych w rodzinie i instytucjach opiekuńczych 86 Maria Zrałek, Kształtowanie środowiska zamieszkania sprzyjającego aktywnemu starzeniu się 102 Wojciech Pędich, Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych jako determinanta aktywnego starzenia się 125 Jerzy Halicki, Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych jako czynnik aktywnego starzenia się 142 Elżbieta Trafiałek, Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się 152

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj