ebook Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych -

Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych

Prezentowana książka jest owocem projektu badawczego dotyczącego następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych. Badania terenowe – w których wykorzystano metodę sondażowo-porównawczą – przeprowadzono w Raciborzu i Lublińcu w województwie śląskim oraz w Nysie i Głogówku w województwie opolskim. Podstawą wyboru tych miast były trzy główne kryteria: położenie przestrzenne, obecność ludności rdzennie śląskiej i zróżnicowanie procesów migracji mieszkańców miast poza granice kraju; a także przekształcenia ich struktury gospodarczej z przemysłowej na postprzemysłową. Autorzy poszczególnych rozdziałów zaprezentowali kluczowe dane dla oceny zasobów i dynamiki kapitału ludzkiego w małych i średnich miastach. Opracowanie Bożeny Pastwy stanowi próbę identyfikacji potencjału demograficznego i cech społeczno-kulturowych populacji badanych miast w okresie transformacji. Adam Bartoszek z kolei analizuje edukacyjną i społeczno-zawodową ruchliwość mieszkańców oraz członków elit lokalnych w powiązaniu z oceną warunków życia w swoim mieście. Urszula Swadźba poszukuje odpowiedzi na pytania o czynniki kształtujące aktywność edukacyjną w połączeniu ze strategiami lokalnymi oraz z innowacyjnością zasobów ludzkich z badanych gospodarstw domowych. Rafał Muster przedstawia diagnozę problemów aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy wraz z oceną instytucjonalnego oddziaływania na adaptację do ich potrzeb przez osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia. Charakterystyka zakorzenienia badanych w przestrzeni społeczno-kulturowej prezentowana w kolejnym rozdziale przez Marka Dziewierskiego dopełnia obraz badanych miejscowości. W końcowym rozdziale książki Adam Bartoszek i Urszula Swadźba podsumowują następstwa ruchliwości kapitału ludzkiego dla jakości życia w badanych miastach.Ogólny spis treści Szczegółowy spis treści / 7 Adam Bartoszek: Kapitał ludzki w środowisku lokalnym — zarys założeń badawczych / 11 Bożena Pactwa: Zasoby ludnościowe i procesy demograficzne wybranych miast peryferyjnych województwa śląskiego i opolskiego / 37 Rafał Muster: Problemy aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy / 63 Urszula Swadźba: Aktywność edukacyjna jako wyraz strategii lokalnych oraz innowacyjności zasobów ludzkich / 159 Adam Bartoszek: Edukacyjna i zawodowa ruchliwość mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych / 211 Marek Dziewierski: Tożsamość miejsca a strategie adaptacyjne mieszkańców małych i średnich miast / 271 Adam Bartoszek, Urszula Swadźba: Między rozwojem a peryferyjnością kapitału ludzkiego — wnioski o mobilności i jakości życia w środowisku lokalnym / 295 O Autorach / 323 Bibliografia / 327 Summary / 339 Peзюмe / 343

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj