ebook Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej -

Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Tematem przewodnim tomu jest problem europeizacji konstytucji Polski i Czech. Prezentowane opracowania określają miejsce naszych krajów w odniesieniu do ich obecności w Unii Europejskiej, ale także gdy chodzi o odzwierciedlenie tej obecności w unii przez normy zawarte w konstytucjach obu państw. Praca pokazuje, że chociaż Polska i Czechy identyfikują się z decyzjami akcesyjnymi do UE sprzed lat, to za pośrednictwem norm konstytucyjnych ich obecność w Unii nadal nie została zaznaczona w sposób wystarczający, a wręcz jest nacechowana dużą dożą wstrzemięźliwości normatywnej. W Polsce, mimo przygotowania dobrego projektu nowelizacji konstytucji, odnoszącego się kompleksowo do problematyki unijnej, nie tylko go nie uchwalono, ale nawet nie został wniesiony przez inicjatora tego przedsięwzięcia, czyli Prezydenta RP, do Sejmu. Sytuacja, niestety, nie wygląda lepiej w Republice Czeskiej.Wstęp / 7 Václav Pavlíček Konflikty o novou etapu europeizace ústavního pořádku / 9 Karel Klíma Perspektivy členství České republiky v Evropské unii. Přístup k pojetí suverenity členského státu v Evropské unii / 15 Andrzej Szmyt Członkostwo i perspektywy jego rozwoju w UE a projekty zmian Konstytucji RP / 27 Jiří Jirásek Evropeizace ústavního pořádku České republiky / 53 Aleksandra Kustra Europeizacja konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP / 69 Jan Kudrna Postavení parlamentu ve věcech Evropské unie – srovnání českého a polského řešení / 97 Piotr Uziębło Rola prawodawcy krajowego w świetle procesu integracji europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony / 117 Věra Jirásková Průběh a hodnocení předsednictví České republiky v Radě EU / 141 Marcin Czyżniewski Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej / 163 Petr Mlsna Ultra vires akt Soudního dvora EU aneb nekonečný příběh česko-slovenských důchodů / 183 Nota o autorach / 205

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj