ebook Aktorzy życia politycznego w świetle opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być - Sabina Pawlas-Czyż

Aktorzy życia politycznego w świetle opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być

Przedmiotem podjętych przez Autorkę badań była problematyka dotycząca nadawcy w procesie komunikowania masowego czyli dziennikarza-publicysty, a przede wszystkim jego opinii, wyobrażeń na temat funkcjonowania w roli polityka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Podstawę pracy stanowią badania empiryczne przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Kazimiery Wódz. Temat wizerunku polityków w oczach dziennikarzy został poruszony w tekście Obraz polityków w oczach dziennikarzy, którego celem było zebranie danych umożliwiających rozpoznanie obrazu kobiet i mężczyzn polityków w oczach dziennikarzy, a także dokonanie analizy pewnych jego uwarunkowań. Zagadnienie to stało się przedmiotem socjologicznych dociekań za sprawą kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest rosnące w polskim społeczeństwie poparcie dla kobiet działających na scenie politycznej. Zainteresowanie Polaków zwiększeniem ich uczestnictwa w polityce zachęca do postawienia pytania o to, jaka ma być ich zdaniem rola kobiet w polityce? Czy wyborcy oczekują od nich takiego samego stylu uprawiania polityki, jaki znają ze świata polityki kształtowanego wyłącznie przez mężczyzn? Czy płeć polityka rodzi odmienne oczekiwania polskiego społeczeństwa co do sposobu politycznego działania? Większa widoczność kobiet aktywnie działających w polityce, zarówno na scenie ogólnokrajowej, jak i we władzach lokalnych, dostarcza materiału do analizy ocen ich rzeczywistego funkcjonowania. Pojawia się zatem pytanie: jak są spostrzegane kobiety, którym udało się wejść w role tak długo w historii przedtem blokowane, i jak dalece rożnie w stosunku do mężczyzn są one w tych rolach odbierane. Zobacz spis treściRozdział pierwszy Dziennikarstwo i media w sferze życia publicznego 1.1. Mass media a nasza aktywność polityczna 1.1.1. Media kreatorami życia społecznego? O sile i efektywności wpływów świata przedstawionego – w zarysie 1.1.2. Udział środków masowej informacji w procesie politycznej socjalizacji 1.1.3. Sposób portretowania kobiet w mediach a proces uczenia się ról politycznych 1.2. Rola dziennikarzy w procesie konstruowania przekazów medialnych 1.2.1. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania procesu tworzenia relacji dziennikarskiej 1.2.2. Kilka refleksji o subiektywizacji w kształtowaniu przekazów medialnych 1.2.2.1. Dziennikarz jako selekcjoner informacji 1.2.2.2. Orientacje i postawy pracowników redakcji a formowanie treści medialnych Rozdział drugi Specjalista czy wojownik? Politycy – jacy są? Wizerunki polityków w oczach dziennikarzy 2.1. O walorach moralnych i kompetencyjnych polityków – cechy osób uczestniczących w życiu politycznym z perspektywy dziennikarzy 2.2. Współdziałanie i szybkość podejmowania decyzji – czyli kilka słów o faktycznych umiejętnościach polityków 2.3. Polityk egoaltruistyczny? Charakterystyka motywów angażowania się w działalność polityczną 2.4. Politykujący wojownicy i społeczniczki. Role poselskie realizowane przez polityków Rozdział trzeci Politycy – jacy powinni być? Profil l właściwości pożądanych u polityków w świetle oczekiwań dziennikarzy 3.1. Po pierwsze: uczciwość... Konstrukt psychicznego wyposażenia „dobrego” polityka 3.2. O umiejętnościach zawodowych polityków – postulatywnie 3.3. Wzorzec/antywzorzec motywów skłaniających do aktywności politycznej ...

Dodaj komentarz


Nieco zbyt drętwo napisana książka, przynajmniej z punktu widzenia zwykłego człowieka. Moim zdaniem pozycja jest przeznaczona dla ludzi siedzących w temacie.

Aleksandra Skibińska - 18 kwietnia 2013 21:13


Jak to bywa z książkami powstałymi na bazie rozpraw doktorskich, język jest nieco toporny i niedostosowany do przeciętnego odbiorcy. Jest to propozycja do osób z dużą podbudową teoretyczną i obyciem z tekstami naukowymi. Dla zwykłego czytelnika może być to spore wyzwanie.

Artem - 28 marca 2013 22:06

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj