ebook Aksjologia w kształceniu pedagogów - Janina Kostkiewicz

Aksjologia w kształceniu pedagogów

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym. Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i efekty edukacji aksjologicznej, takie jak kompetencje aksjologiczne, świadomość i wrażliwość aksjologiczna oraz możliwie konsekwentna postawa aksjologiczna, w tym wiedza o wartościach z rozpoznawaniem aksjologicznych przesłanek działań własnych i cudzych oraz wiedza o funkcjonujących orientacjach aksjologicznych. Książka oddaje pewien wymiar stanu badań nad aksjologią w pedagogice. Składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy obecności aksjologii w studiach pedagogicznych – potrzeby rekonstrukcji aksjologii, takich aspektów w Procesie Bolońskim, który wyznacza standardy w kształceniu wyższym w ramach UE, niektórych aspektów kształcenia aksjologicznego oraz porządkującej i integrującej roli wartości w uniwersyteckim procesie dydaktyczno-wychowawczym. Druga część skupia się na wartościach tego procesu. Część trzecia dotyczy kulturowych funkcji edukacji aksjologicznej. Część czwarta odsłania niektóre aspekty wspólnego świata wartości studentów i nauczycieli akademickich.Część I Aksjologia a studia pedagogiczne Katarzyna Olbrycht Aksjologiczne wymiary kształcenia pedagogów Maria Czerepaniak-Walczak Aksjologiczne aspekty Procesu Bolońskiego; pytania o jego przesłanki i cele w kontekście akademickiego kształcenia pedagogów Józef Półturzycki Potrzeba rekonstrukcji aksjologii w pedagogicznych studiach akademickich Stanisław Palka Kształtowanie postaw badawczych studentów pedagogiki w uniwersyteckim procesie dydaktycznym Janina Kostkiewicz Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych Część II Wartości w uniwersyteckim procesie dydaktyczno-wychowawczym Janina Kostkiewicz Filozofia człowieka - filozofii a edukacji – rozwój moralny studenta Danuta Skulicz Aksjologiczny wymiar celów kształcenia pedagogów Danuta Waloszek Partycypacja i antycypacja jako kategorie kształcenia nauczycieli. Ogólne założenie i wnioski Katarzyna Wrońska Edukacja aksjologiczna pedagogów a problem przekazu wartości w wychowaniu Dorota Pauluk Stymulowanie rozwoju moralnego pedagogów – kontekst pedagogiczno-psychologiczny Ewa Ryś Rozwoj emocjonalny jako zagubiona kategoria edukacji aksjologicznej szkoły wyższej Część III Edukacja aksjologiczna – kultura w edukacji Małgorzata Partyka Afi rmacja osoby jako podstawa edukacji aksjologicznej w szkole wyższej Ewa Augustyniak Kultura szkoły - aksjologiczna codzienność studiowania Justyna Truskolaska, Magdalena Łuka Pedagogika zabawy – nowe wartości w edukacji uniwersyteckiej ks. Marek Studenski Aksjologiczny wymiar edukacji pedagogów w kontekście czekających ich zadań dydaktyczno-wychowawczych w polskiej szkole Jan Samek Zajęcia terenowe w klasztorach, kościołach, muzeach i galeriach jako specyficzna forma nauczania aksjologii Joanna Torowska Dziedzictwo kulturowe jako wartość. Implikacje do kształcenia pedagogów w szkole wyższej

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj