ebook Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym -

Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym

Teoria i praktyka

Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej monografii tekstów jest działalność administracji publicznej, która stanowi znaczącą część sektora publicznego w Polsce. Książkę podzielono na trzy części. Pierwsza prezentuje teksty dotyczące teorii „administrowania” i „zarządzania” w sferze publicznej. Druga – zawiera teksty poświęcone praktyce „administrowania” i „zarządzania” w różnych obszarach czy też branżach. Trzecia, ostatnia część opracowania, poświęcona jest wybranym aspektom odpowiedzialności prawnej z tytułu administrowania i zarządzania w sektorze publicznym. Autorzy prezentują w niej wątki odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej.Słowo wstępne (Tomasz Bojar-Fijałkowski) 7 Część I. Aspekty teoretyczne 11 Roman Sowiński Przyszłość administracji publicznej – pytania podstawowe 13 Karolina M. Cern Filozofia prawa administracyjnego. Zarys i podstawy 27 Rafał Kania Geneza zarządzania publicznego z perspektywy historii myśli polityczno-prawnej 49 Adam Jakuszewicz Wymóg bezstronności pracowników administracji publicznej jako zasada prawa 69 Tomasz Bojar-Fijałkowski Sektor publiczny w Polsce: uwarunkowania funkcjonalne i tendencje zmian 85 Zoran Sapuric, Filip Ivanovski Challenges of interaction between business sector and public administration in the Republic of Macedonia 106 Część II. Praktyka administrowania i zarządzania w wybranych obszarach sektora publicznego 117 Małgorzata Polkowska Administrowanie i zarządzanie przestrzenią kosmiczną 119 Bartosz Rakoczy Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 139 Anna Folgier Reglamentacja korzystania z zasobów środowiska w związku z gospodarowaniem odpadami 152 Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko Prawne instrumenty polityki przestrzennej 167 Grażyna Cern Instrumenty strategicznego zarządzania rozwojem gminy – wybrane zagadnienia 188 Michał Krzykowski, Marta Zientara Rola gminy w rozwoju energetyki wiatrowej – wybrane aspekty prawne 203 Aleksandra Szydzik, Hanna Wolska Administrowanie spółkami komunalnymi tworzonymi przez powiat 215 Joanna Gomoliszek Organizacja i zadania bibliotek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 228 Michał Kowalski Kompetencje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego związane z działalnością sądów administracyjnych 240 Część III. Odpowiedzialność prawna związana z administrowaniem i zarządzaniem w sektorze publicznym 253 Anna Haładyj Odpowiedzialność dyscyplinarna jako odpowiedzialność sui generis 255 Barbara Bajor Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 268 Radosław Krajewski Przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego 283

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj