ebook Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012 - praca zbiorowa

Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012

Oddawany do rąk Czytelników setny tom Acta Geogrphica Lodziensia, który jest wyjątkowym z dwóch powodów – z uwagi na „okrągły” numer, ale i okoliczność, z którą wiąże się jego powstanie. Prezentowany tom zawiera bowiem zbiór artykułów będących pokłosiem ogólnopolskiej Konferencji „Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego”, która odbyła się w Uniejowie w czerwcu 2012 roku dla uczczenia jubileuszu urodzin Profesor Krystyny Turkowskiej – Redaktora serii Acta Geogrphica Lodziensia w ostatnim piętnastoleciu (1998–2012). Zamieszczone w bieżącym tomie artykuły nawiązują do tytułu uniejowskiej konferencji, niektóre wybiegają jednak poza obszar Polski, wpisując się w szeroki nurt tematyczny serii wydawniczej. Całość stanowi przegląd lokalnych/regionalnych badań nad ewolucją rzeźby i znaczeniem poszczególnych czynników morfotwórczych w jej zróżnicowaniu. W części artykułów, zagadnienie poligenezy i złożoności rzeźby przedstawione zostało na przykładzie wybranych stanowisk regionu łódzkiego, także tych prezentowanych w części terenowej konferencji. Redaktor tomuTREŚĆ Emi l ia Bala, Ewa Smol ska Zmiany układu koryta rzeki Liwiec w ciągu ostatnich 200 lat (summary: Changes of the Liwiec channel pattern during last 200 years) 9 Aneta Białczak, Jacek Forys iak Zróżnicowanie wypełnień holoceńskich starorzeczy Warty w Uniejowie (summary: Diversity of the infillings of Holocene oxbow lakes of the Warta River in Uniejów) 21 Danuta Dzieduszyńska, Piot r Ki t tel , Joanna Petera-Zganiacz, Jul iusz Twardy Paleogeograficzne elementy rozwoju doliny Warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań w stanowisku „Koźmin Las” (summary: Palaeogeographical elements of the Warta River Valley evolution within the Koło Basin in the light of investigations at the site „Koźmin Las”) 35 Tomasz Falkowski , Piot r Os t rowski Wpływ budowy geologicznej na zróżnicowanie procesów korytowych rzeki uregulowanej na przykładzie odcinka Wisły warszawskiej (summary: Geologic structure influence on channel processes of regulated river in example of Vistula River reach in Warsaw) 51 Jacek Forysiak, Ryszard K. Borówka, Marek Klos s, Mi lena Obremska, Daniel Okupny, Sławomi r Żurek Geologiczna i geomorfologiczna charakterystyka torfowiska Rąbień oraz wstępne wyniki badań osadów biogenicznych (summary: Geological and geomorphological features of the Rąbień peatland and preliminary results of investigations of biogenic sediments) 65 Piot r Gębica, Andr i j Jacyszyn Rola zmian klimatu, działalności człowieka i tektoniki w późnoczwartorzędowej ewolucji doliny Dniestru na przedpolu Wschodnich Karpat (Zachodnia Ukraina) (summary: The role of climate change, human impact and tectonics in the late Quaternary evolution of the Dniester River Valley in the eastern Carpathian foreland (Western Ukraine) 77 Marcin Jaskulski Pagórki Warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej (summary: Warta Hills – an example of a complex glaciogenic form) 101 Piot r Ki t tel Budowa i ewolucja doliny Neru w rejonie stanowiska Lutomiersk-Koziówki w świetle badań geoarcheologicznych (summary: Geomorphology and evolution of the Ner River Valley in the vicinity of Lutomiersk-Koziówki site in the light of geoarchaeological research) 113 Elżbieta Kobojek Ewolucja poglądów na genezę „wielkich stożków napływowych” na Równinie Łowicko-Błońskiej (summary: Evolution of the opinions on the genesis of “the huge alluvial fans” on the Łowicz-Błonie Plain) 135 Małgorzata Roman Rzeźba palimpsestowa w krajobrazie polodowcowym na przykładzie wzgórza morenowego Izbicy Kujawskiej (summary: The palimpsest glacial landscape on the example of the Izbica Kujawska moraine ridge) 147 Lucyna Wachecka-Kotkowska, Piot r Czubla, Mar ia Górska-Zabielska, Elżbieta Król Poligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczynie Bełchatowskiej, region łódzki (summary: Polygenesis of the Mąkolice Hill on the Vistula and Odra Watershed on the Bełchatów Plateau, Łódź Region) 161 Sławomi r Żurek Nizina Zachodniosyberyjska – fenomen zatorfień naszej planety (summary: The West Siberian Plain – a curiosity among peatlands of our planet) 179 Z okazji setnego numeru Acta Geographica Lodziensia 195 Spis prac opublikowanych w serii Acta Geographica Lodziensia w latach 1948–2012 197

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj