ebook ABC służby cywilnej - Marcin Mazuryk,Wojciech Drobny,Piotr Zuzankiewicz

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej. Adresaci: Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1 Służba cywilna - zagadnienia ogólne str. 13 1.1. Modele służby cywilnej str. 15 1.1.1. Informacje ogólne str. 15 1.1.2. Model kariery a model pozycyjny str. 15 1.1.3. Modele służby cywilnej w państwach europejskich str. 17 1.1.4. Polski model służby cywilnej str. 18 1.2. Polska służba cywilna a Unia europejska i prawo międzynarodowe str. 18 1.2.1. Informacje ogólne str. 18 1.2.2. Służba cywilna jako przedmiot regulacji prawa europejskiego str. 18 1.2.3. Przepisy prawa europejskiego a funkcjonowanie służby cywilnej w polsce str. 19 1.2.4. Zagadnienie równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją w prawie międzynarodowym i prawie Unii europejskiej str. 19 1.2.5. Obywatelstwo polskie jako warunek wstąpienia do polskiego korpusu służby cywilnej str. 20 1.3. Służba cywilna w historii polskiego prawa urzędniczego str. 21 1.4. Konstytucjonalizacja polskiej służby cywilnej str. 26 Rozdział 2 Organizacja służby cywilnej w polsce na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej str. 29 2.1. Informacje ogólne str. 29 2.2. Ustrój korpusu służby cywilnej w świetle ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej str. 30 2.2.1. Szef Służby cywilnej str. 32 2.2.2. Rada Służby cywilnej str. 36 2.2.3. Dyrektor generalny urzędu str. 41 Rozdział 3 Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej str. 45 3.1. Informacje ogólne str. 45 3.2. Nabór do służby cywilnej str. 46 3.2.1. Umowa o pracę w służbie cywilnej str. 49 3.2.2. Służba przygotowawcza w służbie cywilnej str. 50 3.2.3. Pierwsza ocena w służbie cywilnej str. 50 3.2.4. Mianowanie w służbie cywilnej str. 52 3.2.5. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej str. 54 Rozdział 4 Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej str. 60 4.1. Podstawowe zasady sporządzania oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej str. 60 4.2. Sprzeciw od oceny okresowej str. 62 4.3. Ocena okresowa a rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej str. 62 4.4. Kryteria oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej str. 63 4.5. Kryteria oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy będącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej str. 64 4.6. Tryb sporządzania oceny okresowej str. 65 Rozdział 5 Wartościowanie i opis stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej str. 69 5.1. Opis stanowisk pracy w służbie cywilnej str. 70 5.2. Wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej str. 70 Rozdział 6 Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej str. 76 6.1. Informacje ogólne str. 76 6.2. Kary dyscyplinarne w korpusie służby cywilnej str. 76 6.3. Komisja dyscyplinarna i instancji str. 78 6.4. Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby cywilnej str. 80 6.5. rzecznik dyscyplinarny str. 83 6.6. Składy orzekające komisji dyscyplinarnych str. 84 6.7. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną str. 85 Rozdział 7 Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej str. 90 7.1. Informacje ogólne str. 90 7.2. Wymogi formalne dla osób uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym str. 90 7.3. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego str. 93 7.4. Zakres tematyczny oraz organizacja postępowania kwalifikacyjnego str. 94 Rozdział 8 Szkolenie i rozwój w służbie cywilnej str. 98 8.1. Informacje ogólne str. 98 8.2. Kategorie szkoleń w służbie cywilnej str. 98 8.2.1. Szkolenia centralne str. 99 8.2.2. Szkolenia powszechne str. 101 8.2.3. Szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej str. 102 8.2.4. Szkolenia specjalistyczne str. 102 8.3. Źródła finansowania szkoleń w służbie cywilnej str. 104 8.4. Organizacja szkoleń w służbie cywilnej str. 105 8.5. Aplikacja legislacyjna str. 109 Rozdział 9 Rola Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w systemie służby cywilnej str. 114 9.1. Informacje ogólne str. 114 9.2. Organizacja Krajowej Szkoły Administracji publicznej str. 115 9.3. Nabór słuchaczy do Krajowej Szkoły Administracji publicznej str. 118 9.4. Prawa i obowiązki słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji publicznej str. 126 9.5. Dane statystyczne dotyczące absolwentów Krajowej Szkoły Administracji publicznej str. 128 Rozdział 10 Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej str. 134 10.1. Informacje ogólne str. 134 10.2. Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej str. 134 10.3. Wytyczne w zakresie etyki korpusu służby cywilnej str. 138 10.4. Podmioty systemu służby cywilnej a zasady służby cywilnej str. 140 Rozdział 11 Opinie, stanowiska, wyroki str. 144 11.1. Wniosek złożony przez przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów KSAp do prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 r. str. 144 11.2. Stanowisko rady Legislacyjnej z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw str. 149 11.3. Wyrok TK - niekonstytucyjność przepisów ustawy o Krajowej Szkole Administracji publicznej str. 153 11.4. Wyrok TK - wyrok dotyczący racjonalizacji zatrudnienia str. 167 Załączniki str. 207 Załącznik nr 1. przykładowe wzory pism dotyczących służby cywilnej str. 209 Załącznik nr 2. przykładowe wzory umów dotyczących służby cywilnej str. 232 Załącznik nr 3. przykładowe wzory dokumentów dotyczących służby cywilnej str. 237 Załącznik nr 4. Słownik pojęć związanych ze służbą cywilną str. 267 Załącznik nr 5. pytania testowe dotyczące służby cywilnej str. 279 Załącznik nr 6. Wykaz aktów prawnych str. 305 Załącznik nr 7. pytania wykorzystane w sprawdzianie wiedzy w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2009 r. str. 337 Wykaz orzecznictwa str. 355

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj